همه ما قدرتی خارق العاده داریم!

قدرتی که به ما توانایی سفر در زمان می‌دهد.

کمک می‌کند تا وارد ذهن افراد دیگر شویم.

و سرآغاز همه چیز را ببینیم.

این قدرت به ما کمک می‌کند تا دیگران را درک کنیم.

و با دید فرهنگ‌های مختلف به دنیا بنگریم.

این قدرت به ما کمک می‌کند تا آنی شویم که می‌خواهیم.

ما با این قدرت از محدودیت‌ها عبور می‌کنیم.

ما مسلح به قدرت یادگیری هستیم.

در میهن فولدر سعی داریم به نیازهایمان برای یادگیری چیزهای جدید پاسخ درخوری دهیم.